วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

สรุปบทที่ 7

ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ

การจัดการกับการตัดสินใจ
การจัดการ Management คือ การบริหารอย่างเป็นระบบประกอบด้วยกิจกรรม
ของกลุ่มบุคคลดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การจัดการภายในองค์การ โดนทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. การจัดการระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง กำหนดวิสัยทัศน์นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
2. การจัดการระดับกลาง ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่วางแผนยุทธวิธีและประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับต้น
เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างราบรื่น
3. การจัดการระดับต้น ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างาน มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน

การตัดสินใจ

1. การให้ความคิดประกอบเหตุผล รับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อแยกแยะและกำหนดรายละเอียด
ของปัญหา
2. การแกแบบ การพัฒนาแบะวิเคราะห์ทางเลือก ประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา ออกแบบหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
3. การคัดเลือก ตัดสินใจจะเลือกที่เหมาะสมกับปัญหามากที่สุด
4. การนำไปใช้ ปฏิบัติและติดตามผลของการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพหรือมีข้อขัดข้องประการใด
5. การตรวจสอบประสิทธิภาพของการตัดสินใจ ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจว่าเป็นอย่างไร หากมีความผิดพลาด
สามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจใหม่

ระดับของการตัดสินใจภายในองค์การ

1. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความไม่แน่นอนและไม่สามรุกำหนดขั้น
ตอนการตัดสินใจที่ชัดเจนไวล่วงหน้าได้ เกี่ยวข้องกับปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง
2. การตัดสินใจเชิงยุทธิวิธี เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวข้องกับปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง
3. การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับล่างเกี่ยวข้องกับปัญหาแบบมีโครงสร้าง

ประเภทของการตัดสินใจ

1. การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง ปัญหาที่มีขั้นตอนหรือกระบวนการใจการแก้ปัญหาที่แน่ชัด
2. การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง ปัญหาที่ไม่สามารถกำหนดกระบวนการตัดสินใจได้ล่วงหน้า
3. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง ปัญหาที่สามารถระบุกระบวนการหรือวิธีการตัดสินใจได้ล่วงหน้าในบางส่วน

ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ DSS คือระบบโต้ตอบที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยอาศัยความรู้ในระบบต่างๆ ระบบได้รับการออกแบบใช้งานง่ายและสะดวก มีความยืดหยุ่นและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลวข้อมูลได้ โดยระบบจะไม่ทำการตัดสินใจแทนผู้บริหาร แต่จะรวบรวมข้อมูลและแบบจำลองที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารในปัญหากึ่งโครงสร้างและไม่มีโครวสร้าง ระบบ DSSประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนจัดการข้อมูล ส่วนจัดการตัวแบบ และส่วยจัดการโต้ตอบโดยที่ระบบ DSS ขั้นสูงจะมี่ส่วนจัดการการองค์ความรู้เป็นอีกส่วนประกอบหนี่ง

ระบบ DSS แตกต่างจากระบบ TPS และระบบ MIS โดยระบบ TPS มีการจัดการข้อมูลสำหรับงานปนะจำวัน มีกระบวนการใช้ระบบที่สอดคล้องกับขั้นตอนปฎิบัติงานและกฎเกณฑ์การมำงานที่ชัดเจนสำหรับระบบ MIS จะให้สารสนเทศเพื่อการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและสรุปผลงานการดำเนินงานและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาทีแบบโครงสร้างได้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่มหรือ GDSS เป็นระบบแบบโต้ตอบที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนัยสนุนการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มบุคคล สมาชิกในกล่มไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน ระบบ GDSS ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเข้ากันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นภายในกล่มได้

ไม่มีความคิดเห็น: